Category Archives: Historia

Kvinnosaken under 1800-talet

Det fanns män inom 1800-talets kvinnosak som sökte sätta även mer kontroversiella frågor på dagordningen och som väckte stor debatt. Ett exempel är Lars Hierta (1801-1872), liberal tidningsman och en ihärdig påskyndare av den känsliga frågan om gifta kvinnors rättigheter. Han var verksam i riksdagen mellan 1828 och 1872. I sin argumentation hänvisade Hierta till samhällets plikt i att höja moralen och öka rättvisan. Han proklamerade också för den utilitaristiska nyttoaspekten, att ökade rättigheter för kvinnor var en fundamental del i en strävan efter ”största möjliga lycka för största möjliga antal”. Han hade dock ofta svårt att göra sin röst hörd i det kompakta motstånd som förhärskade det politiska livet.

Redan på 1800-talet befarade en del att alla människors, kvinnor och mäns, lika rättigheter skulle leda till ett uppluckrande av könsordningen. Farhågan låg i att kvinnorna i förlängningen skulle stöpas om till män. Denna rädsla kan också märkas i argumenten hos dagens antifeminister, även om det här till stor del också handlar om att hålla fast vid en normativ manlighet.